Kallelse och Dagordning till Årsmöte med Stråssa By
Plats: Navet
Datum: Söndagen den 26 mars 2023 
Tid: Kl. 16.00


§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
§ 3. Val av sekreterare för mötet.
§ 4. Val av två justerare och rösträknare.
§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 6. Fastställande av dagordning.
§ 7. Föredragande av Verksamhetsberättelsen för år 2023.
§ 8. Föredragande av föreningens ekonomi.
§ 9. Revisorernas berättelse.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11. Styrelsens förslag till medlemsavgift är oförändrad, dvs 350 kr/familj och 150 kr för ensamhushåll.
§12. Val: Ordförande på 2 år
Kassören är vald t o m år 2023
Sekreterare på 1 år
Styrelseledamöter på 1 år:
Björn Thärnström
Roger Andersson
Kenth Carlsson
Grazyna Grandestedt
Gabriella Lindström
Daniel Lind
Marie Wallin
Maud Sunner (ny)
Emma Persson (ny)

Följande personer har avsagt sig uppdrag i styrelsen: Ann Liis Hanslep, Eva Nordenfelt, Göran Fredriksson, Ulrica Luth Lind,

Revisorer: Helve Boman på 2 år
Stefan Järlegard på 2 år
Suppleanter: Joakim Fredriksson på 1 år Kjell Knuts på 1 år
Valberedning: Anna Sunner på 1 år Ewa Berglund Andersson på 1 år


§13. Övriga frågor.
§14. Mötet avslutas. Efter mötet serveras kaffe.
Välkomna!