Kallelse och Dagordning till Årsmöte med Stråssa By
 
Plats: Navet
Datum:  Lördagen den 28 mars 2020
Tid:  Kl 17.00

 
§1. Mötet öppnas.
 
§2 Val av ordförande för mötet.
 
§3. Val av sekreterare för mötet.
 
§4. Val av två justerare och rösträknare.
 
§5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 
§6. Fastställande av Dagordning.
 
§7. Föredragande av Verksamhetsberättelse 2019-01-01 – 2019-12-31.

§8. Föredragande av föreningens ekonomi.
 
 §9. Revisorernas berättelse.
 
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

§11. Styrelsens förslag till medlemsavgift.

§12. Val:

Ordförande på två år (omval Patrik Nilsson)                                
Sekreterare på ett år (omval Eva Nordenfelt)
Kassör på ett år (nyval)
Två revisorssuppleanter på ett år (omval Joakim Fredriksson, Kjell Knuts)
Två personer i valberedningen på ett år(omval Anna Sunner, Ewa Berglund  Andersson)
                                           
Ledamöter på ett år:
Roger Andersson
Kenth Carlsson
Birgit Funck
Göran Fredriksson
Grazyna Grandestedt
Ann Liis Hanslep
Daniel Lind
Ulrica Luth Lind
Gabriella Lindström
Marie Wallin
Mary Zander

§13. Förslag till Verksamhetsplan.

§14. Övriga frågor.

§15. Mötet avslutas.