Kallelse och Dagordning till Årsmöte med Stråssa By
Plats: Navet
Datum: Söndagen den 27 mars 2022 Tid: Kl 18.00


§ 1. Mötet öppnas.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
§ 3. Val av sekreterare för mötet.
§ 4. Val av två justerare och rösträknare.
§ 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 6. Fastställande av dagordning.
§ 7. Föredragande av Verksamhetsberättelsen för år 2021
§ 8. Föredragande av föreningens ekonomi.
§ 9. Revisorernas berättelse.
§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11. Styrelsens förslag till medlemsavgift är oförändrad, dvs 350 kr/familj och 150 kr för ensamhushåll.
§12. Förslag till Verksamhetsplan.
§13. Ordförande och två revisorer kvarstår till år 2023.
Val av: Sekreterare på ett år – förslag sittande
Kassör på ett år – förslag sittande
Styrelseledamöter på ett år – förslag sittande
Två revisorssuppleanter på ett år – förslag sittande
Två personer i valberedningen på ett år- förslag sittande
§14. Övriga frågor.
§15. Mötet avslutas.