Stadgar för föreningen Stråssa By

 
§1 Ändamål
 Föreningens främsta uppgift ska vara att främja och arbeta för en vidareutveckling byn Stråssa.
 
Föreningen ska i sin regi verka för ett attraktivare samhälle för såväl boende som företag och fritidsaktiviteter.
 
§2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
 
§3 Medlemskap

 Verksamheten omfattar alla boende i Stråssa. Medlemskap i föreningen har alla som erlagt medlemsavgift. Styrelsen kan bevilja medlemskap för personer som inte
bor i byn, men som på andra grunder har intresse för föreningens arbete.
 
§4 Medlemsavgift
 
Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.
 
§5 Föreningsmöten
 Föreningens årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen påkallas av minst 10% av medlemmarna. Kallelse med förslag till dagordning ska utfärdas av styrelsen och sändas till medlemmarna samt annonseras på Stråssa bys hemsida, i fråga om årsmöte minst tre veckor, och i fråga om extra möte minst en vecka före mötet. Om det kallas till extra möte ska anledningen till mötet skrivas i kallelsen.
 
 
 
§6 Dagordning vid årsmötet
Vid årsmötet ska förekomma:
 
Val av
mötesordförande
sekreterare
två protokolljusterare tillika rösträknare
 
Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
 
Fastställande av dagordning.
Föredragning av:
styrelsens verksamhetsberättelse
revisorernas berättelse
 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 
Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar.
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
Övriga förslag från styrelsen.
Förslag från medlemmar:
 
 
Fastställande av föreningens verksamhetsplan.
 
Fastställande av medlemsavgift och budget.
 
Val av styrelse
a. ordförande för två år
b. sekreterare för ett år
c. kassör för ett år.
 
Övriga styrelseledamöter ska vara minst 4 stycken.
 
10. Val av
a. revisorer, 2 st för två år
b. revisorsuppleanter, 2 st för ett år.
 
11. Val av sammankallande och en ledamot i föreningens  valberedning för ett år.
 
12. Övriga frågor.
 
 
§7 Rösträtt, valbarhet m.m.
 Rösträtt på föreningens årsmöte har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. På begäran ska rösträkning ske. Beslut fattas, där dessa stadgar ej bestämmer annorlunda, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.
 
Icke medlemmar har rätt att yttra sig samt komma med förslag.
 
§8 Ärenden
 Vid föreningens möte får endast framföras och tas beslut i de frågor som stått i kallelsen eller varit med på det utskickade förslaget till dagordning eller som har ett direkt samband med ett sådant ärende. Medlem som önskar få ett ärende framlagt för beslut på årsmötet ska senast en månad före underrätta styrelsen genom en skriftlig framställning (motion) i ärendet.
 
§9 Valberedning
 Årsmötet utser utanför styrelsen valberedning enligt §6 punkt 11. Valberedningen förbereder samtliga vid årsmötet förekommande val, utom val till valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningen har rätt att vara representerad vid styrelsens sammanträden.
 
§10 Uppgifter
Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar, verksamhetsplan och vid föreningens möten fattade beslut samt är föreningens beslutande organ.
 
Styrelsen ansvarar särskilt för att:

 • Förbereda föreningens årsmöte och extra möten
 • Verkställa vid sådana möten fattade beslut
 • Utse för verksamheten nödvändiga  arbetsgrupper
 • Senast fem veckor före föreningens årsmöte överlämna verksamhets­berättelser jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret till revisorerna.

 
Styrelsens uppgifter är i övrigt att:

 • Informera medlemmarna om föreningens verksamhet
   
 • Samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
   
 • Förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan fullgöra sin roll i föreningen
   
 • Hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och andra som har intresse för byns fortsatta levnad
   
 • Kontinuerligt hålla valberedningen informerad om sitt arbete genom att skicka kallelse, föredragningslista och protokoll från styrelsens sammanträden till valberedningens sammankallande.

 
 
§11 Firmatecknare
Ordförande och kassör är var för sig föreningens firmatecknare.
 
§12 Sammanträden
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så kräver. Styrelsen är beslutsför då minst halva styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt.
 
§13 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna ska avge sin berättelse senast tre veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår löper som ett kalenderår.
 
§14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras beslut av två på varandra följande medlemsmöten av vilka ett ska vara årsmöte.
Mellan de båda mötena ska minst två månader passera.
 
§15 Upplösning
För upplösning av föreningen fordras beslut i samma ordning som påtalas i §14. För giltighet av beslut om upplösning krävs dock 3/4 majoritet vid vardera mötet
 
Stadgarna antagna i sin helhet på årsmöte den 9 september 2018.