Årsmötesprotokoll Stråssa By maj 2020
 

Årsmötet hölls i särskild ordning p g a rådande omständigheter.
 

  1. Verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse från år 2019 skickades till medlemmarna via post eller e-post för godkännande före 30 april 2020. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 10 st medlemmar i föreningen hörde av sig personligen med godkännande.
  2. Medlemsavgiften blir oförändrad, d v s 350 kr/familj och 150 kr för ensamhushåll. Brev med inbetalningskort delas ut under maj månad.
    3.    Val:
            Ordförande på två år Patrik Nilsson (omval)
            Sekreterare på ett år Eva Nordenfelt (omval)
            Kassör på ett år Mary Zander (nyval)
            Två revisorssuppleanter på ett år Joakim Fredriksson, Kjell Knuts (omval)
             Revisorerna Helve Boman och Stefan Nilsson valdes på två år 2019
            Två personer i valberedningen på ett år Anna Sunner, Ewa Berglund Andersson  (omval).


            Ledamöter på ett år och omval är:
            Roger Andersson, Kenth Carlsson, Göran Fredriksson, Birgit Funck, Grazyna Grandestedt, Ann Liis Hanslep, Daniel Lind,             Gabriella Lindström, Ulrica Luth-Lind, Marie Wallin.

     4.    Inga övriga frågor har tagits upp


                     Vid protokollet:                                                                                  Justeras:

 
 
                      Eva Nordenfelt                                                                                   Patrik Nilsson