ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Stråssa By den 27 mars 2022

 
 
§ 1.                             Mötet öppnades.
 
§ 2.                             Till ordförande för mötet valdes sittande, Patrik Nilsson.
 
§ 3.                             Till sekreterare för mötet valdes sittande, Eva Nordenfelt.
 
§4.                              Till justerare tillika rösträknare valdes Niklas Lindström och Marie  Wallin.
 
§ 5.                             Mötet behörigt utlyst.
 
§6.                              Dagordningen fastställdes.
 
§7.                              Verksamhetsberättelsen delades ut.
 
§8.                              Kassören redogjorde för ekonomin och revisorernas berättelse.
 
§9.                              Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 
§10.                            Medlemsavgiften 350 kr/familj, 150 kr för ensamhushåll fastställdes.
 
§11.                            Ordföranden läste upp föreningens Verksamhetsplan för år 2022.
 
§12                             Val: Mary Zander på 2 år. Bitte Funck har avsagt sig uppdraget som ledamot och Björn Thärnström invaldes som ledamot. Styrelsen består följaktligen under 2022 av:
                                   Patrik Nilsson, ordförande, 1 år
                                   Eva Nordenfelt, sekreterare, 1 år
                                   Mary Zander, kassör, (väljs på 2 år), 2 år
                                   Roger Andersson, ledamot, 1 år
                                   Kenth Carlsson, ledamot, 1 år
                                   Göran Fredriksson, ledamot, 1 år
                                   Grazyna Grandestedt, ledamot, 1 år
                                   Ann Liis Hanslep, ledamot, 1 år
                                   Daniel Lind, ledamot, 1 år
                                   Ulrica Lind, Ledamot, 1 år
                                   Gabriella Lindström, ledamot, 1 år
                                   Marie Wallin, ledamot, 1 år
                                   Björn Thärnström, ledamot, 1 år
 
                                   Helve Boman, revisor (väljs på 2 år), 1 år
                                   Stefan Järlegard (väljs på 2 år), 1 år
                                   Joakim Fredriksson, revisorssuppleant, 1 år
                                   Kjell Knuts, revisorssuppleant, 1 år
                                  
                                   Anna Sunner, valberedning, 1 år
                                   Ewa Andersson, valberedning, 1 år
 
§13.                           Övriga frågor:
                                   Niklas Lindström kontaktar kommunen för att fråga om  badplatsens skötsel. Behövs mer sand t ex.
                                   Vad gör man åt de vassa stiften som kastats i vattenbrynet?
                                   Vad händer med tomma fastigheter?
                                   Vindkraftsverk i Stråssa? Kenth Carlsson undersöker denna  information som kommit ut.
 
§14.                          Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.
                                  Kaffe och smörgåsar serverades efter förhandlingarna i matsalen.
 
                                  
                                   Patrik Nilsson                                               Eva Nordenfelt
                                   Ordförande                                                  Sekreterare
 
                                   Justeras:                                                       Justeras:
 
                                  
                                   Niklas Lindström                                         Marie Wallin