Årsmöte
 
Protokoll fört vid årsmöte med Stråssa By söndagen den 24 mars 2019 i Navet
 
Närvarande: 17 personer
 
§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. Patrik Nilsson valdes till ordförande för mötet.
§3. Eva Nordenfelt valdes till sekreterare för mötet.
§4.Göran Fredriksson och Kenth Carlsson valdes till justerare och rösträknare.
§5. Mötets behöriga utlysande godkändes av de närvarande på mötet.
§6. Dagordningen godkändes av de närvarande på mötet.
§7. Verksamhetsberättelsen för perioden 2018-01-01 –2018-12-31 lästes upp. Den godkändes.
§8. Redogörelse för föreningens ekonomi.  Ekonomin godkändes.
§9. Revisionsberättelsen redovisades och godkändes.
§10. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för perioden 2018-01-01-- 2018-12-31
§11. Styrelsens förslag till medlemsavgift – oförändrat d v s 150:-/ensamhushåll och 350:- /familj godkändes av årsmötet.
§12. Val av styrelse:
 
Ordförande på ett år till -  Patrik Nilsson
Sekreterare på ett år – Eva Nordenfelt
Kassör på ett år – Roger Anderson
 
Ledamöter på ett år:
Gabriella Lindström
Birgit Funck
Daniel Lind
Ulrica Luth Lind
Göran Fredriksson
Kenth Carlsson
Marie Wallin
Ann Liis Hanslep
Grazyna Grandestedt
Mary Zander
 
Två revisorer på två år:                                      Helve Boman, Stefan Nilsson
Revisorssuppleanter på ett år:                      Joakim Fredriksson, Kjell Knuts
 
Två personer i valberedningen på ett år: Anna Sunner, Ewa Berglund Andersson
 
§13. Verksamhetsplanen för 2019 godkändes.
§14. Inga övriga frågor togs upp.
§15. Mötet avslutades och ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
 
Vid protokollet                                                               Mötes ordförande
 
 
Eva Nordenfelt                                                               Patrik Nilsson
 

 
Justeras:                                                                         Justeras:
 
 
Göran Fredriksson                                                       Kenth Carlsson